Venlostad.com - portaal voor goed ondernemersklimaat

Een helder beeld voorkomt versnippering Het ‘Detailhandelsbeleid Venlo 2015-2025’ dient als een ontwikkelings- en toetsingskader voor initiatieven en als basis voor ruimtelijke sturingsinstrumenten zoals bestemmingsplannen. Naast algemene beleidsuitgangspunten is er aandacht voor de structuur van de detailhandel in de verschillende stadsdelen, wijken en dorpen. Dit beleid is een uitwerking van de in 2014 vastgestelde Ruimtelijke Structuurvisie (RSV) van de gemeente Venlo. Het ‘Detailhandelsbeleid Venlo 2015-2025’ is opgesteld in lijn met de Europese Dienstenrichtlijn, de ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ en het concept Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Detailhandelsbeleid dient ook als katalysator; het is een instrument om externen uit te nodigen te investeren op kansrijke plekken en eigen acties en maatregelen aan te geven. Én detailhandelsbeleid vormt de basis voor de afweging van gemeentelijke uitvoeringsinstrumenten.

Klik hier voor de Detailhandelsnota Venlo 2015-2025